ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ไอลดา

บ้านไอลดา ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สถานดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้น

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สถานดูแลผู้ป่วยพักฟื้น สถานดูแลผู้สูงอายุ

บ้าน ไอลดา จะให้การดูแลผู้สูงอายุทุกท่านเปรียบเสมือนญาติ อยู่ในบ้านที่อบอุ่นไปด้วยความรัก ความเข้าใจในความเป็นผู้สูงอายุ ญาติสามารถไว้วางใจในการดูแลผู้สูงอายุได้ บ้านอุ่นใจรักของเราเป็นบ้านเกาหลีให้บรรยากาศสไตส์รีสอร์ทเพื่อเพิ่มความ ผ่อนคลายให้กับร่างกายและจิตใจ สถานที่มีความกว้างขวางมีพื้นที่ในการกายภาพบำบัดและออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟู สภาพร่างกายของผู้สูงอายุ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีทั้งแบบห้องรวม ห้องพิเศษคู่ และห้องพิเศษเดี่ยว

ผู้สูงอายุทุกท่านจะได้รับการดูแล จากทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วย ทีมแพทย์ผู้ชำนาญงานด้านผู้สูงอายุ พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ นักกายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก(ฝังเข็ม) รวมทั้งผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่มีประสบการณ์และผ่านการฝึกอบรม

การบริการ ของเราจะมุ่งเน้นการดูแลแบบองค์รวม คือการดูแลทั้งทางกาย จิตใจ และสังคม ผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการจะได้รับการประเมิน โดยใช้แบบประเมินผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ประกอบด้วย ความสามารถและการทำกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ สุขภาพทางกาย สุขภาพทางอารมณ์ ภาวะโภชนาการ เพื่อนำไปสู่การวางแผนในการดูแลเพื่อฟื้นฟูสภาพและเพิ่มความสามารถในการพึ่ง พาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ