ผู้สูงอายุควรดูแลตนเองอย่างไร?

ผู้สูงอายุนอกจากมีความต้องการการดูแลจากครอบครัวและสังคมแล้ว ผู้สูงอายุเองควรรู้จักดูแลตนเองด้วย เพื่อเป็นที่พึ่งแก่ตนเอง เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัว และเพื่อแบ่งเบาภาระของสังคม ประการสำคัญที่สุด ผู้สูงอายุควรต้องเข้าใจยอมรับในการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตของการดำเนินชีวิตและตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม ผู้สูงอายุจึงยังควรต้องรับฟังข่าวสารและเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆที่เหมาะสมกับวัย และพยายามปรับตัวเพื่อให้สามารถดำรงชีวิต ที่เหลืออยู่ได้อย่างมีคุณภาพ การเข้าใจทั้งเขาและเรา การยอมรับและการเร...
More

หลัก 11 อ. ในการดูแลผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ จะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกาย เนื่องจากความสูงอายุ ซึ่งแต่ละคน จะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับสุขภาพและการใช้ชีวิตในวัยที่ผ่านมา  ร่วมกับผู้สูงอายุบางคนมีโรคประจำตัว ซึ่งทำให้สมรรถภาพของร่างกายเสื่อมถอยลงไป จุดประสงค์ที่สำคัญที่สุดในการดูแลผู้สูงอายุคือ เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้สามารถใช้ชีวิตแต่ละวันอย่างมีความสุข มีอิสระที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพตามที่ตนต้องการ ถึงแม้สภาพร่างกายจะเสื่อมถอยไป  และมีโรคเรื้อรังต่าง ๆ อยู่ก็ตาม เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ดังกล...
More

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

บ้านไอลดา ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สถานดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้น ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สถานดูแลผู้ป่วยพักฟื้น สถานดูแลผู้สูงอายุ บ้านไอลดา จะให้การดูแลผู้สูงอายุทุกท่านเปรียบเสมือนญาติ  อยู่ในบ้านที่อบอุ่นไปด้วยความรัก  ความเข้าใจในความเป็นผู้สูงอายุ  ญาติสามารถไว้วางใจในการดูแลผู้สูงอายุได้  บ้านอุ่นใจรักของเราเป็นบ้านเกาหลีให้บรรยากาศสไตส์รีสอร์ทเพื่อเพิ่มความผ่อนคลายให้กับร่างกายและจิตใจ  สถานที่มีความกว้างขวางมีพื้นที่ในการกายภาพบำบัดและออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูสภา...
More

ศูนย์ดูแลผู้ป่วย

บ้านไอลดา ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สถานดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้น ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สถานดูแลผู้ป่วยพักฟื้น สถานดูแลผู้สูงอายุ บ้านไอลดา จะให้การดูแลผู้สูงอายุทุกท่านเปรียบเสมือนญาติ  อยู่ในบ้านที่อบอุ่นไปด้วยความรัก  ความเข้าใจในความเป็นผู้สูงอายุ  ญาติสามารถไว้วางใจในการดูแลผู้สูงอายุได้  บ้านอุ่นใจรักของเราเป็นบ้านเกาหลีให้บรรยากาศสไตส์รีสอร์ทเพื่อเพิ่มความผ่อนคลายให้กับร่างกายและจิตใจ  สถานที่มีความกว้างขวางมีพื้นที่ในการกายภาพบำบัดและออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูสภา...
More